top of page

ਬਿਜਉ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼

  • ਇਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਨੂੰ $5.99/ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

  • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਿਆਨ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ $1 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

  • ਤੁਸੀਂ $75 ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਤਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਈਲੈਂਟ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਬਲਿਮਿਨਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹਨਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ. ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ "Calm Subliminal Playlist" ਸਿਰਲੇਖ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਿੰਕ "Subscribe $5.99" ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਖਰੀਦੋ। 

 

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਨਵੇਂ ਸਬਲਿਮੀਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

  • ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ

  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

  • ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਤੁਸੀਂ ਏ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ।

Luxurious Lifestyle Subliminal
22:07

Luxurious Lifestyle Subliminal

Imagine waking up every morning feeling like royalty, surrounded by opulence and extravagance. Imagine having the freedom to live life on your own terms, without financial stress or worry. Welcome to the Luxurious Lifestyle Meditation, where you'll unlock the secrets to abundance and opulence through powerful affirmations and soothing nature sounds. In this subliminal meditation video, you'll be guided through a journey of self-empowerment that will reprogram your mind to believe in your worthiness of a luxurious lifestyle. From confidence and sophistication to abundance and extravagance, these affirmations will help you cultivate a mindset that attracts wealth, success, and luxury into your life. As you listen to the affirmations, allow yourself to relax and let go of any negative thoughts or limitations. Visualize yourself living the life you desire, with no bounds or restrictions. Imagine the freedom to indulge in the finer things in life, and the confidence to know that you deserve it. This meditation is designed to be listened to regularly, ideally before bed or during your daily commute. By repeating these affirmations consistently, you'll begin to notice subtle changes in your thoughts, emotions, and behavior. You'll start to attract more abundance and prosperity into your life, and you'll feel more confident and self-assured. So sit back, relax, and let the Luxurious Lifestyle Meditation guide you towards a life of opulence and abundance. You deserve it!
Increase Earning Potential Career Booster Subliminal
20:49

Increase Earning Potential Career Booster Subliminal

Are you tired of feeling underpaid and undervalued in your career? Do you dream of financial freedom and the ability to pursue your passions without worrying about money? This Increase Earning Potential Career Booster Subliminal is designed to help you break free from the constraints of a stagnant income and unlock your full earning potential. In this powerful subliminal audio, you'll be guided through a journey of self-empowerment that will reprogram your mind to believe in your worthiness of a higher income. You'll learn to let go of negative thoughts and limitations, and instead, adopt a mindset that attracts abundance and prosperity. This subliminal audio will help you: * Develop a growth mindset and overcome self-doubt * Identify and leverage your unique strengths and talents * Build confidence and assertiveness in your career * Set and achieve ambitious goals that align with your values * Attract opportunities for advancement and promotion * Develop a sense of financial freedom and security By listening to this subliminal audio regularly, you'll start to notice subtle changes in your thoughts, emotions, and behaviors. You'll begin to feel more confident and self-assured, and you'll start to attract opportunities that align with your values and goals. So why wait? Start unlocking your earning potential today and take the first step towards financial freedom. Listen to this subliminal audio regularly, and get ready to level up your career and achieve the success you deserve!
Attract Infinite Wealth Subliminal For Financial Freedom
43:49
Heal From Grief & Loss: A Powerful Subliminal Meditation
30:47

Heal From Grief & Loss: A Powerful Subliminal Meditation

Are you struggling to cope with the pain of grief and loss? Do you find yourself feeling overwhelmed, stuck, or numb after the loss of a loved one, a relationship, or a significant part of your life? This subliminal meditation video is designed to help you heal from grief and loss by gently guiding you into a deep state of relaxation and visualization. As you listen, this meditation will lead you through a series of powerful affirmations and visualizations that aim to: * Release emotional pain and trauma * Restore a sense of calm and peace * Reconnect with your inner strength and resilience * Find closure and acceptance Using advanced subliminal techniques, this video will help you reprogram your subconscious mind with positive thoughts and emotions, allowing you to: * Break free from the grip of grief and move forward * Discover new ways to honor your loved one or lost relationship * Cultivate gratitude and appreciation for the time you had together **How it works:** This video uses a combination of calming sound effects and powerful subliminal messages to help you relax and focus your mind. As you listen, the affirmations and visualizations will work on a deep level to rewire your brain and promote healing. **What to expect:** * A 30-minute meditation that will take you on a journey of self-reflection and healing * Subliminal messages that will work on your subconscious mind to promote healing and growth * A calming and peaceful atmosphere that will help you relax and unwind **Who is this video for:** This video is for anyone who is struggling to cope with the loss of a loved one, a relationship, or a significant part of their life. Whether you're dealing with the loss of a parent, partner, friend, or pet, this video can help you find peace and healing. **Disclaimer:** While this video is designed to be helpful, it is not a substitute for professional counseling or therapy. If you are struggling with severe grief or loss, please seek support from a qualified mental health professional. I hope this helps! Let me know if you have any other questions.
Attract Healthy Relationships: Subliminal Meditation for Deeper Connections
32:31

Attract Healthy Relationships: Subliminal Meditation for Deeper Connections

Are you tired of feeling lonely or unfulfilled in your relationships? Do you struggle to attract and maintain healthy, meaningful connections with others? This subliminal meditation video is designed to help you attract healthy relationships by reprogramming your subconscious mind with positive thoughts and emotions. As you listen, our soothing voice will guide you through a series of powerful affirmations and visualizations that aim to: * Attract positive, loving energy into your life * Develop a sense of self-worth and self-love * Cultivate emotional intelligence and empathy * Manifest healthy, fulfilling relationships Using advanced subliminal techniques, this video will help you rewire your brain to: * Attract people who are compatible with your values and energy * Build strong, supportive connections with others * Communicate effectively and resolve conflicts * Nourish your relationships with love, kindness, and respect **How it works:** This video uses a combination of calming sound effects and powerful subliminal messages to help you relax and focus your mind. As you listen, the affirmations and visualizations will work on a deep level to rewire your brain and promote positive change. **What to expect:** * A 30-minute meditation that will take you on a journey of self-reflection and personal growth * Subliminal messages that will work on your subconscious mind to promote positive change * A calming and peaceful atmosphere that will help you relax and unwind **Who is this video for:** This video is for anyone who is looking to improve their relationships or attract healthy, fulfilling connections with others. Whether you're single, in a romantic relationship, or building friendships, this video can help you cultivate a sense of self-love, self-worth, and emotional intelligence. **Disclaimer:** While this video is designed to be helpful, it is not a substitute for professional therapy or counseling. If you are struggling with significant relationship issues or emotional trauma, please seek support from a qualified mental health professional. **Tips for getting the most out of this video:** * Listen to the video regularly to reinforce the positive affirmations and visualizations * Practice self-care and self-compassion outside of the meditation * Focus on building strong, supportive relationships with others * Be patient and kind to yourself as you work through the process of attracting healthy relationships I hope this helps! Let me know if you have any other questions.
bottom of page